|   EN  |   DE   |   ES   |

Regulamin Serwisu Eadso.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy między Wydawcą a

Eadso.pl – Eadso Olga Sobczak, z siedzibą na ul. Wawrzyniaka 10/64, 69-100 Słubice, NIP 5981634881, REGON 362909402

 

§1 Pojęcia

1.1. Wydawca – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która emituje programy w internecie przy spełnieniu warunków niniejszego Regulaminu.

1.2 Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje kliknięcia w reklamę, emitowaną na stronach Wydawcy.

1.3 Serwis internetowy – zespół powiązanych z sobą stron internetowych, łączących mechanizmy informatyczne, tekst oraz grafikę.

1.4 Program Afiliacyjny – zespół zasad, określający zasady współpracy między Wydawcą a Reklamodawcą a także wymagania co do emitowanej reklamy lub produktu w postaci określonych linków tekstowych, kreacje reklamowych oraz grafik. Zasady Programu Afiliacyjnego są określane indywidualnie dla każdego programu osobno i udostępniane do wglądu Wydawcy.

1.5. Platforma – wewnętrzny system internetowy, udostępniony Wydawcy celem realizacji Programów Afiliacyjnych,

1.6 Strona Wydawcy – strona internetowa, na której Wydawca emituje reklamy do konkretnego programu Afiliacyjnego

1.7. Lead – realizacja czynności, uregulowanej w Programie Afiliacyjnym poprzez Użytkownika za pomocą strony Wydawcy, na której emitowane są reklamy w danym programie afiliacyjnym.

1.8 Walidacja – weryfikacja dostarczonych przez Wydawcę Leadów w danym programie afiliacyjnym.

1.9 Ruch motywowany – generowanie leadów w programie afiliacyjnym w sposób masowy, sztuczny, za pomocą automatów, niedozwolonej motywacji Użytkowników w postaci wynagrodzenia albo dodatkowych zachęt.

 

§2 Rejestracja

1.1 Warunkiem uzyskania statusu Wydawcy w Serwisie jest rejestracja konta poprzez:

– wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie

– akceptacja warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności

– uzyskanie akceptacji i autoryzacji przez Reklamodawcę

1.2 Rejestracja Wydawcy oznacza bezwzględna akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Brak akceptacji Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Platformy Eadso.pl na zasadzie statusu Wydawcy.

1.3. O uzyskaniu akceptacji, o której mowa w pkt. 1.1., Wydawca zostanie poinformowany drogą wiadomości elektronicznej na podany podczas rejestracji adres mailowy.

1.4. Zawarcie umowy z Wydawcą na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, dotyczącej realizacji Programów Afiliacyjnych, dokonuje się w momencie akceptacji Wydawcy przez Reklamodawcę na wskazany przez niego adres mailowy.

1.5. Zawarcie umowy z Wydawcą nie oznacza wyłączenia jego odpowiedzialności wobec osb trzecich za skutki swoich działań w ramach realizacji Programu Afiliacyjnego.

 

§3 Obowiązki Eadso

1.1 Reklamodawca jest zobligowany do monitorowania realizacji Programów Afiliacyjnych przez Wydawcę.

1.2. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji ruchu Wydawcy, dostarczonego w ramach realizacji Programu Afiliacyjnego.

1.3. Reklamodawca zobowiązuje się udostępniać Wydawcy statystyki Programu Afiliacyjnego w Serwisie.

1.4. Reklamodawca zobowiązany jest do dokonywania rozliczeń z Wydawcami na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 

§ 4 Programy Afiliacyjne

1.1 Wydawca ma dostęp do opublikowanych w Serwisie Programów Afiliacyjnych oraz do aplikowania do nich.

1.2. Aplikacja do Programu Afiliacyjnego nie oznacza równoczesnej akceptacji do jego realizacji. Akceptacja Wydawcy jest przeprowadzana przez Reklamodawcę po wysłaniu przez Wydawcę prośby o przyłączenie do konkretnego Programu Afiliacyjnego.

1.3. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyłączenia Wydawcy do konkretnego Programu Afiliacyjnego, gdy profil Wydawcy nie spełni kryteriów, zawartych w warunkach realizacji Programu Afiliacyjnego.

1.4. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Wydawcy w Programie Afiliacyjnym w razie nieprzestrzegania przez niego warunków niniejszego Regulaminu oraz Programu Afiliacyjnego.

1.5. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania lub zakończenia Programu Afiliacyjnego w każdym czasie. O wstrzymaniu lub zakończeniu Programu Afiliacyjnego Wydawca zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.

 

§5 Obowiązki i prawa Wydawcy

1.1. Wydawca zobowiązany jest podać do wiadomości Reklamodawcy podczas rejestracji aktualne i prawdziwe dane osobowe. Wydawca podczas rejestracji oświadcza tym samym, że podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne.

1.2. Wydawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o każdej zmianie danych osobowych oraz do przesłania stosownych dokumentów, potwierdzających te zmiany.

1.3. Wydawca nie jest upoważniony do przenoszenia swych praw i obowiązków, wynikających z Umowy oraz niniejszego Regulaminu na osoby trzecie bez pisemnej zgody Reklamodawcy.

1.4. Wydawca ponosi odpowiedzialność za zgodność stron internetowych, na których odbywa się emisja, z Umową, niniejszym Regulaminem oraz z aktualnymi przepisami polskiego prawa.

1.5. Wydawca oświadcza, że emisja Programów Afiliacyjnych odbywa się na stronach, zgłoszonych przez niego w Serwisie i zaakceptowanych przez Reklamodawcę. Emisja Programów na stronach innych, niż zgłoszone i zaakceptowane w Serwisie może być powodem natychmiastowego rozwiązania Umowy między Wydawcą i Reklamodawcą oraz do anulowania Wynagrodzenia, należnego Wydawcy z racji realizacji Programów Afiliacyjnych.

1.6. Wydawca oświadcza, że w ramach realizacji Programów Afiliacyjnych nie będzie generował Leadów w sposób sztuczny, za pomocą niedozwolonej motywacji lub obietnicy profitów.

1.7. Wydawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia kreacji Programów Afiliacyjnych po zakończeniu lub wstrzymaniu realizowanego Programu Afiliacyjnego.

1.8. Emisja Programu Afiliacyjnego po jego zakończeniu, wstrzymaniu lub zablokowaniu nie rodzi prawa do wynagrodzenia Wydawcy z tytułu realizacji Programu.

 

§ 6 Wynagrodzenie Wydawcy

1.1. Warunki wypłaty wynagrodzenia są każdorazowo udostępniane Wydawcy w opisie każdego Programu Afiliacyjnego. Wydawca akceptuje warunki wynagrodzenia każdego Programu Afiliacyjnego poprzez zgłoszenie do jego emisji.

1.2. Kwota, stanowiąca wynagrodzenie Wydawcy, będzie dostępna w Panelu Rozliczeń po dokonanej przez Reklamodawcę weryfikacji dostarczonego ruchu.

1.3.Przed wysłaniem do Reklamodawcy dokumentów finansowych, Wydawca jest zobligowany do zatwierdzenia kwoty, widocznej w Panelu Rozliczeń.

1.4. Przesłanie dokumentów finansowych przez Wydawcę nastąpi poprzez Panel Rozliczeń, umożliwiający bezpośrednie wysłanie dokumentów do Reklamodawcy drogą elektroniczną.

1.5. Wydawca, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, otrzyma wynagrodzenie niepomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Wydawca zobowiązany jest do samodzielnego rozliczania podatku z tytułu najmu.

1.6. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest do wystawienia faktury Reklamodawcy i przesłania jej za pomocą Serwisu stosownie do treści niniejszego Regulaminu.

1.7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu weryfikacji ruchu Wydawcy przez Reklamodawcę, nie później niż 30 dni po wystawieniu faktury, rachunku lub innego dokumentu, wystawionego przez Wydawcę przelewem na wskazany przez Wydawcę rachunek bankowy, przy czym za kwotę minimalną, warunkującą możliwość wynagrodzenia, jest kwota 100,00 PLN.

1.8. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w razie cofnięcia weryfikacji ruchu, dostarczonego przez Wydawcę lub innego zdarzenia, powodującego konieczność korekty wynagrodzenia Wydawcy, w szczególności gdy po weryfikacji ruchu okaże się, że Wydawca stosował niedozwolone metody generowania ruchu, w tym ruch motywowany lub ruch generowany za pomocą automatów. W takiej sytuacji Reklamodawca poinformuje Wydawcę o zmianie sumy wynagrodzenia, a Wydawca zobowiązany jest do korekty faktury, rachunku lub innego dokumentu finansowego i przesłanie dokumentu na adres mailowy Reklamodawcy.

W sytuacji, gdy wynagrodzenie zostało Wydawcy wypłacone, Reklamodawca zastrzega sobie prawo potrącenia nadwyżki wynagrodzenia z bieżącego wynagrodzenia Wydawcy. W przypadku braku wygenerowania odpowiedniego wysokości wynagrodzenia, zdatnego do potrącenia, Wydawca zostanie wezwany do zwrotu nadwyżki przez Reklamodawcę w terminie 14 dni od wezwania.

1.9. Wypłata wynagrodzenia odbywa się w walucie polskiej na konto bankowe, wskazane przez Wydawcę.

 

§ 7 Zasady odpowiedzialności Reklamodawcy

1.1. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne na stronach Wydawców lub błędne ustawienie materiałów reklamowych na stronach emisyjnych Wydawców.

1.2 Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji rezygnacji z usług Wydawcy, zawieszenia, wstrzymania lub zablokowania emitowanego Programu Afiliacyjnego jak również w sytuacji nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Programów Afiliacyjnych przez Wydawcę.

 

§ 8 Zasady odpowiedzialności Wydawcy

1.1. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę Reklamodawcy oraz osób trzecich, wynikłą podczas realizacji Programów Afiliacyjnych, w szczególności za realizację Programów w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem konkretnego Programu Afiliacyjnego.

1.2. Wydawca oświadcza, że rejestrując konto potwierdza legalność swojej bazy mailingowej i oświadcza, że baza ta jest kolekcjonowana zgodnie z przepisami polskiego prawa, jest zgłoszona do GIODO a Wydawca posiada stosowne zgody adresatów na wysyłkę materiałów reklamowych.

 

§ 9 Umowa o świadczenie usług

1.1. Reklamodawca może rozwiązać umowę z Wydawcą natychmiastowo, w dowolnym terminie w przypadku naruszeń niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Regulaminu Programów Afiliacyjnych, a w szczególności w razie generowania sztucznego ruchu w Programach Afiliacyjnych.

1.2. W przypadku rozwiązania umowy z Reklamodawcą, Wydawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszystkich materiałów reklamowych ze stron internetowych oraz do zaprzestania emisji.

1.3. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia, wstrzymania lub zmiany Programu Afiliacyjnego bez konieczności odszkodowania wobec Wydawcy. O wszelkich zmianach w emisji Programu Afiliacyjnego Wydawca zostanie poinformowany drogą mailową, na wskazany przez siebie adres mailowy.

1.4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Reklamodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

– naruszania przez Wydawcę postanowień Umowy, Regulaminu oraz Regulaminu Programów Afiliacyjnych,

– uzasadnionych przypadkach, wskazanych w Regulaminie,

– w razie braku generowania ruchu w Serwisie przez rok

– prowadzenia przez Wydawcę działalności o charakterze niezgodnej z prawem,

– w przypadku stwierdzenia, że strony Wydawcy, na których emitowane są Programy Afiliacyjne są oszczercze, obraźliwe, niezgodne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, nawołujące do nienawiści, ksenofobii, rasizmu, naruszające prawa autorskie, zawierające wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe i bezprawne elementy oraz treści.

– w przypadku stwierdzenia, że strony Wydawcy zawierają odniesienia lub linki do stron o których mowa w ust.5.

1.5. Wydawca zostanie poinformowany o rozwiązaniu z nim umowy za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na podany przez Wydawcę adres mailowy.

 

§ 10 Postanowienia końcowe.

1.1. Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią Regulaminu i akceptują jego postanowienia

1.2 Wydawca jest zobowiązany do naprawienia Reklamodawcy szkody, powstałej w wyniku nieprawidłowego wykonywania Umowy lub Regulaminu, w szczególności z wykorzystywaniem Programu Afiliacyjnego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym z powodów problemów technicznych lub utraty danych przez Wydawcę.

1.3. Wydawca nie nabywa jakichkolwiek praw ani licencji na korzystanie z praw autorskich, znaków towarowych, wiedzy specjalistycznej Reklamodawcy z wyłączeniem prawa do korzystania z materiałów reklamowych Programów Afiliacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

1.4 Reklamodawca zobowiązuje się do wysyłania powiadomień do Wydawcy na wskazany przez niego adres mailowy.

1.5. W razie kolizji postanowień niniejszego Regulaminu oraz postanowień Programu Afiliacyjnego, pierwszeństwo stosowania mają zapisy Regulaminu Programu Afiliacyjnego.

1.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

1.7. Spory powstałe na kanwie niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą polubownie, a w razie braku stosownego porozumienia – sąd powszechny.

 

 

Comments are closed.